Studie- og ordensregler på HTX Lillebælt

Praktiske oplysninger

Skolens adresse er:

HTX Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia

Rektor: Lars Hansen

Pædagogisk leder: Rikke Holt Andersen

Studievejledere: Marianne Thomsen og Susanne Uhd Pedersen

Sekretær: Helle Landwehr

Hvis du skal have materialer sendt til dig personligt i forbindelse med dit skolearbejde, skal du tydeligt angive, at det er til HTX. Husk at oplyse din klasse og selvfølgelig dit navn.

Uddannelsen

Det første halve år på HTX kalder vi grundforløbet. Efter grundforløbet skal du beslutte dig for en studieretning, som du skal følge de resterende 2½ år.

Grundforløbet består af undervisning i obligatoriske fag og et studieområde. De obligatoriske fag er: Matematik, dansk og engelsk. I studieområdet arbejdes der i projekter, hvor en lang række fag indgår: Biologi, fysik, kemi, kommunikation/it, teknologi og samfundsfag.

Efter grundforløbet fortsætter du på den valgte studieretning. I øjeblikket kan der vælges mellem fire studieretninger: Science-, bioteknisk, kommunikations- og teknologisk linje. Hver studieretning består af en række fag, der er specielle for netop den retning, og giver dig mulighed for fordybelse i fag, der har din særlige interesse.

Mødetider på HTX

Lektion

Tidsrum

1

8.20 - 9.20

2

9.30 - 10.30

3

10.40 - 11.40

4

12.05 - 13.05

5

13.15 - 14.15

6

14.20 - 15.20

Skoleskema

Ved skoleårets start får du udleveret dit skoleskema. Der kan ske ændringer i det faste skema, men det vil du blive orienteret om. Du kan altid se dit personlige skema på www.uddataplus.dk en periode frem i tiden.

Undervisningsplatform - Fronter

På Teknisk Gymnasium bruger vi en fælles elektronisk undervisningsplatform, som hedder Fronter. Der er mange muligheder med dette system, og det bruges i mange undervisningssituationer. Det er bl.a. muligt at hente oplysninger om de enkelte fag, se kalendere, se tekster og opgaver samt aflevere hjemmeopgaver direkte til læreren. Det er meget forskelligt, hvor meget systemet bruges i de enkelte fag, men dine lærere vil fortælle, hvordan det fungerer. På samme måde som med opslagstavlerne er det altid godt at holde sig orienteret på Fronter om forskellige forhold på skolen.

Opslagstavler

På opslagstavlerne på gangen er der forskellige meddelelser fra bl.a. kontoret og elevrådet, samt oplysninger om lokale arrangementer. Opslagstavlen er ligeledes vort kommunikationsmiddel, hvis der sker ændringer i dagligdagen. Kig forbi med jævne mellemrum og se, om der er kommet meddelelser. Derudover kommer der også løbende informationer på vores fladskærm ved HTX lille torv.

Adresseændring

Hvis du flytter, skal du huske at meddele din nye adresse til elevadministrationen.

Skolens hjemmeside

På skolens hjemmeside lægges der jævnligt billeder fra undervisningen af både elever og lærere ud, hvis DU ikke ønsker, at der skal forekomme billeder af dig på skolens hjemmeside, bedes du give besked til skolen.

Lærerhylder (dueslag)

Skal du aflevere en opgave til en lærer og den ikke skal afleveres på Fronter, kan du lægge den i dueslaget uden for lærerværelset, hvor hver lærer har en skuffe.

Kontaktlærere

I alle klasser er der et lærerteam. Klassens lærerteam står for den overordnede planlægning af undervisningen i klassen. Lærerteamet følger dig nøje og kan altid kontaktes, hvis der er noget, der skal drøftes.

Morgensamling

Der holdes morgensamling i kantinen hver onsdag kl. 10.05, hvor der gives vigtige informationer. Informationer til elever vil derudover blive givet via skolens opslagstavler og Fronter.

Studiecafé

En gang om ugen afholder skolen en studiecafé, som er bemandet med en naturvidenskabelig- og en humanistisk lærer. Studiecafeen er et frivilligt tilbud, dog kan elever med mere end tre manglende afleveringer blive indkaldt til studiecafeen, hvorved der så er mødepligt.

Studievejledning

Studievejlederne har kontor på HTX-gangen. Træffetider fremgår af oversigten uden for døren. Ønsker du en personlig samtale, kan du reservere en tid i elevadministrationen.

Studievejlederen kan hjælpe dig, når du er i tvivl om valgfag, uddannelsesvalg, problemer som belaster din skolegang og meget meget mere.

Vejledning vedr. videregående uddannelse varetages af Studievalg Syd og foregår også på studievejlederens kontor. Studievalg Syds træffetider hænger på døren til studievejledningen, og de vil desuden blive annonceret på opslagstavlen. Alle er velkomne til at kontakte vejlederen fra Studievalg Syd. Det er muligt at booke en tid på www.studievalg.dk/book.

Befordring

Ansøgning om rabat til offentlig transport søges via selvbetjeningssystemet "mitUddannelseskort" på www.ungdomskort.dk. For yderligere oplysninger henvises således også til www.ungdomskort.dk

HUSK at søge i god tid, da der skal påregnes 3-4 ugers leveringstid.

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Når du går på HTX, opfylder du betingelserne for at få SU fra kvartalet, efter du er fyldt 18 år, medmindre du modtager anden offentlig støtte. SU kan udelukkende søges på www.su.dk, hvortil der kræves en digital signatur eller pinkode, som kan bestilles på siden. HUSK at søge i god tid, da der skal påregnes en behandlingstid på 3-4 uger.

Vil du vide mere om reglerne så kontakt studievejledningen eller elevadministrationen.

Studie- og introture

I løbet af dine 3 år på HTX vil du bl.a. komme på en introtur i 1. g og en studietur i 2. g. Derudover kan der være forskellige ekskursioner og virksomhedsbesøg. Der må forventes betaling for deltagelse i disse arrangementer.

Kørsel til ekskursioner

De enkelte klasser arrangerer af og til dags-ekskursioner, hvortil eleverne kører i egne eller forældrenes biler. Skolen betaler den lave kørselstakst (pt. 2,00 kr/km), som skal dække alle udgifter - ikke kun betaling af brændstof. Selvfølgelig skal bilens fører være i besiddelse af gyldigt kørekort og følge alle gældende færdselsregler samt have de nødvendige forsikringer. Ved evt. uheld yder skolen ingen yderligere erstatning til udbedring af skader eller betaling til deres forsikringsselskab. Kørsel i private biler er en ordning, som gør, at ekskursionerne overhovedet bliver til noget, eftersom kørsel med busselskaber koster forholdsvis meget.

Alkoholpolitik på studieture

Studieture har et fagligt formål, og den erstatter undervisning, som skulle være foregået på skolen. Derfor er det vigtigt at eleverne er friske, og det kan de ikke være, hvis de indtager alkohol om aftenen/natten.

Derfor skal følgende regler følges på studieture pr. 1. august 2013:

  • På studieture med skolen er det derfor kun tilladt at indtage én genstand efter kl. 17, hvis man er over 18 år.
  • Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage alkohol på hotelværelset.
  • Det er ikke tilladt at tage rusmidler.
  • Inden afrejse skal alle elever aflevere en underskreven kontrakt om konsekvenserne ved at overtræde alkoholreglerne. Standartkontrakt ligger på fronter.
  • Kontrakten skal underskrives af forældrene eller af eleven selv, hvis vedkommende er over 18 år.
  •  Overtrædelse af reglerne medfører at eleven sendes hjem for egen regning ved førstkommende lejlighed.
  • Ved overtrædelse af reglerne fralægger skolen sig ethvert ansvar.
  • Reglerne gælder for Københavnerturen i 1. g og studieturen i 2.g.
  • Introturen i 1. g. er helt alkoholfri.

Åbent hus

Årligt holdes der åbent hus og informationsmøde på HTX Lillebælt. Det er en dag, hvor skolen er åben for alle interesserede, og hvor de får et indtryk af vores undervisning. Selvom det foregår uden for skoletiden, forventer vi naturligvis, at du deltager, da det vil være en del af den normale undervisning. Hvis din familie eller venner har lyst til at besøge os, er de meget velkomne.

Elevråd

Skolen har et elevråd, der tager sig af alt lige fra fester, arrangementer til den daglige undervisning. Skolens elevråd består af 1-2 repræsentanter fra hver klasse på de tre årgange. En kontaktlærer hjælper eleverne med arbejdet. Elevrådet kan kontakte skolens ledelse for at tale om problemer eller stille forslag til skolen. Elevrådet har en repræsentant i skolens bestyrelse og deltager i deres møder.

Det er en forudsætning for ens deltagelse i elevrådet, at man er studieaktiv. Og det er til enhver tid muligt for ens kontaktlærer at bestemme, hvorvidt man kan være en del af elevrådet.  

Kontaktlærer til elevrådet: Kristina Bach

Studie- og ordensregler

For alle uddannelser gælder der visse regler, når man ønsker at være aktiv studerende. Det gælder naturligvis også for elever, der går på HTX på EUC Lillebælt.

Studieaktiv

Der er mødepligt til alle undervisningstimer. Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at du følger alle timerne og ud fra, at du har medansvar for egen læring. Hvis du alligevel er fraværende, skal du selv sørge for at indhente det forsømte. Spørg dine klassekammerater, hvad de har lavet og hvilke lektier, de har fået for. Ofte vil du kunne orientere dig på Fronter.

Fravær accepteres IKKE, uden at der er en gyldig grund. Skolen fører statistik over dit fravær lektion for lektion, og allerede ved 5 -10 procents udeblivelse indkalder dine teamlærere dig til samtale. Hvis fraværet fortsat stiger, inddrages studievejledningen og rektor, og måske ender det til sidst med bortvisning. Du har selv mulighed for at følge dit fravær fra skolens hjemmeside.

Desuden kræves, at du fortsat er egnet til uddannelsen for at få lov til at gå på skolen. Dette afgør skolen på flere statusmøder om året. Er du IKKE studieaktiv, risikerer du endvidere at få frataget din SU-støtte eller blive meldt fra uddannelsen.

Sygemelding

Ved sygdom skal fravær meddeles på elevplan.dk senest kl. 8.20. Ved sygdom de efterfølgende dage skal der gives besked på elevplan.dk så længe sygdomsperioden varer. Hvis du er ramt af en længerevarende sygdom, kan skolen i visse tilfælde kræve, at du for egen regning kommer med en lægeerklæring. 

Fritagelse fra undervisningen

Fritagelse ved særlige mærkedage i familien, køreprøve, speciallægebesøg, hvor du ikke selv bestemmer tidspunktet, accepteres men betragtes som ulovligt fravær og skal meddeles skolen på elevplan.

Aflevering af opgaver

I alle fag skal der afleveres opgaver med forskellige mellemrum og i forskelligt omfang. Alle hjemmeopgaver, projektrapporter, rapporter over øvelser osv. skal afleveres til de fastsatte tidspunkter.

Bliver opgaverne ikke afleveret til tiden, bliver de registreret i EMIL, et IT program som eleven og de involverede lærere har adgang til på https://app2.eucl.dk/emil/index.php.

Ved manglende afleveringer skal du ikke forvente, at de efterfølgende bliver rettet eller kommenteret, og det vil få indflydelse på dine karakterer. I yderste konsekvens risikerer du at blive erklæret ikke-studieaktiv, og så bliver du ikke indstillet til eksamen.

Standpunkts- og årskarakterer

Standpunktskarakterer gives to gange årligt i alle fag og udtrykker opfyldelsen af målene for din faglige viden, indsigt og dine metodefærdigheder i det pågældende fag i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Efter hvert skoleår får du ligeledes årskarakterer i alle fag, og hvis faget ikke er afsluttet, gives karakteren i forhold til den gennemførte undervisning. I fag, der har skriftlig prøve samt i de naturvidenskabelige fag på B-niveau og matematik B, gives der en årskarakter for både det skriftlige og det mundtlige arbejde. De sidste årskarakterer, der er givet, indføres på dit eksamensbevis sammen med de karakterer, du opnår ved eksamen. Det betyder, at dit samlede eksamensresultat ikke kun afgøres ved eksamensbordet, men også af dit arbejde i løbet af året.

Eksamensudtræk

Alle elever skal op til 9 prøver.  Alle skal skrive et studieretningsprojekt i midten af 3. g, aflægge prøve i studieområdet på grundforløbet og i studieretningsforløbet samt i teknikfag. De resterende prøver udtrækkes af Undervisningsministeriet. Fag på A-niveau skal afsluttes med enten skriftlig eller mundtlig eksamen og evt. begge prøveformer.

Indstilling til eksamen

Hvert år skal du indstilles til eksamen, og det kan normalt kun ske, hvis du har deltaget aktivt i undervisningen og har afleveret og fået godkendt de skriftlige arbejder, der skal bruges til eksamen. Hvis du ikke med de allerede givne årskarakterer kan bestå eksamen, kan du ikke indstilles. Gennemsnittet af årskaraktererne skal mindst være 2,0.

Eksamen på særlige vilkår

Er du kommet i den uheldige situation ikke at blive indstillet til eksamen, har du mulighed for at gå til enkeltfagsprøver som selvstuderende. Det kræver stadig, at du har fulgt den normale undervisning, og at du har gennemført alle øvelser og udarbejdet alle rapporter mv. Det kræver også, at du skal til eksamen i hele det krævede pensum, der er læst i alle fag.

Oprykning til næste klassetrin

Ved slutningen af 1. og 2. skoleår vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. Hvis du har under 2,0 i vægtet gennemsnit af dine karakterer, kan du kun i særlige tilfælde få lov til at rykke op.

Årsprøver og terminsprøver

I løbet af uddannelsens 3 år skal der holdes mindst 5 mundtlige eller skriftlige årsprøver. Disse afvikles som regel i terminsprøveugerne eller eksamensperioden.

Gennemsnit af karakterer

Karaktererne til beregning af gennemsnittet indgår med forskellig vægt, og det er kun faget på højeste niveau, som tæller med. Fag på A-niveau tildeles vægten 2, fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 og fag på C-niveau tildeles vægten 1. Hvis der i et fag gives mere end en karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. Studieretningsprojektet og studieområdet har begge en vægt på 2.

Eksamensbevis

For at bestå eksamen skal du have mindst 2,0 i vægtet gennemsnit - både af dine årskarakterer og af dine eksamenskarakterer. Det endelige eksamensresultat beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

Arbejdstøj

Ved arbejde i værkstederne er det praktisk med arbejdstøj, der passer til forholdene. I visse værksteder er der sikkerhedsregler, der skal overholdes. I smedeværkstederne skal fodtøjet enten være træsko, sko med lædersåler eller rigtigt sikkerhedsfodtøj.

Retningslinjer for brug af PC

Hvis du er med i skolens PC-ordning, stiller skolen krav om, at maskinen anvendes aktivt i undervisningen, og at gældende retningslinjer overholdes. Hvis kravene IKKE overholdes, kan skolen sætte PC’en i karantæne i kortere eller længere tid. Uanset om du er med i skolens PC-ordning, eller du medbringer din egen bærbare PC, er det din lærer, der bestemmer, hvordan computeren skal anvendes i undervisningen. Som udgangspunkt skal du lukke for ikke-undervisningsrelevante programmer ved timens start og kun bruge PC’en til undervisningsrelaterede formål i undervisningstiden.

PC’en må gerne anvendes til private formål i fritiden, men de programmer, der er indlagt af skolen, må IKKE slettes eller ændres uden aftale. Hvis du selv lægger programmer ind, som ødelægger maskinens virkemåde, kan du påregne, at den uden aftale bliver nulstillet, når den kommer til reparation. Hvis en lærer mener, at din computer vil have godt af at komme til eftersyn, har du altid pligt til at indlevere den. Husk at tage backup med jævne mellemrum. Husk også altid at holde øje med din PC, så du ikke gør det let for svage sjæle at stjæle den.

Vi har lavet et dokument, der giver dig et overblik over Supportmuligheder og brugen af din computer på HTX Lillebælt.

Kantinen

I kantinen kan du købe mad og drikkevarer i åbningstiden. Du skal også spise din medbragte madpakke i kantinen eller i øvrige fællesarealer, da klasseværelserne kan forventes af blive låst af i 10 og 12-pausen. Husk at rydde op efter dig. Det betyder, at service skal på plads, affald smides væk og stolene sættes op. Bestik og tallerkener mv. må IKKE fjernes fra kantineområdet. Det er kun tilladt at medbringe flasker med skruelåg i klasseværelserne.

Røgfri skole

På hele skolen er der totalt rygeforbud. Det eneste sted, der må ryges, er udenfor, og der henvises til rygeområderne enten i pavillonen ved kantinen eller under halvtaget ved Lille Torv. For at undgå passiv rygning mest mulig, er det ikke tilladt at ryge ved indgangene.

Parkering af biler

I perioder kan der være trængsel på parkeringspladserne lige foran skolen, og det er muligt, du ikke kan parkere tæt ved indgangen. Al parkering skal være i de afmærkede felter, og det er IKKE tilladt at holde på hverken fortove eller græsset.

Alkoholpolitik

Der må IKKE drikkes nogen former for spiritus eller indtages euforiserende stoffer på skolen.

Spar på energien

Sluk for overflødig belysning i lokalerne, når du forlader dem. Lad skolebetjenten ordne reguleringen af varmen. Det er utroligt svært at styre, hvis for mange vil prøve sig frem til en passende temperatur.

Bøger

Udleverede bøger skal forsynes med bogbind, navn og årstal og erstattes ved bortkomst. Erstatningsprisen er den pris, skolen skal give for nyanskaffelse.

Kopimaskine

Midt i HTX-bygningen er der en kopimaskine, som benyttes af både elever og lærere. Kopimaskinen virker desuden også som printer, og vha. skolens trådløse netværk kan du udskrive dokumenter fra din PC. Opstår der tekniske problemer, så bed venligst skolens personale om hjælp, da maskinen er temmelig avanceret og kostbar.

Brugerbetaling

Der vil være udgifter forbundet med undervisningen. Disse udgifter er fastlagt til ca. 4500 kr. pr. elev for hele gymnasieforløbet. Dette beløb vil dække intro- og studieture samt ekskursioner. Der er brugerbetaling for udprintning på skolens printere. Alle får tildelt et beløb i starten af skoleåret, der skal dække forbrug til stile, opgaver og rapporter. Når beløbet er brugt, kan man købe yderligere print på kontoret.

Telefon

På gangen foran lærerværelset er der en særlig telefon. Eleverne kan bruge den i projektperioder. Hvis du skal bruge den, skal du bede din lærer i det pågældende fag om at låse den op.

Digitalkamera

Skolen råder over flere digitalkameraer til brug i undervisningen. De kan lånes i administrationen og skal afleveres samme dag. Det kan dog i særlige tilfælde lade sig gøre at låne dem med hjem, hvis det er nødvendigt, og det er en aftale med din lærer. Kameraet skal i så fald afleveres følgende undervisningsdag om morgenen inden kl. 8.20.

Inventar

Borde og stole mv. må IKKE flyttes til andre lokaler, medmindre der er en aftale med en lærer eller pedeltjenesten. Synes du, indretningen i lokalerne skal være anderledes, så henvend dig til en af dine teamlærer. Stolene sættes på plads under bordene, når lokalet forlades, både af hensyn til de næste elever, som skal være der, og af hensyn til rengøringspersonalet.

Elevskabe

Hvis det er praktisk muligt, får alle elever tilbudt et skab på gangen til personlige ejendele. Det koster 50 kr. i depositum for udlevering af en nøgle, men du er selv ansvarlig for indholdet.

Klistermærker el.lign. må IKKE sættes på skabene, og der må IKKE byttes om på lågerne. Ødelægger du dit skab med vilje, erstatter du selv det ødelagte.

Affald

På skolen er der affaldssortering. Papir og restaffald lægges i de respektive sække eller spande.

Advarsler og sanktioner

Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan der iværksættes sanktioner efter forudgående (skriftlige) advarsler. Sanktionerne kan være udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår, miste retten til at blive indstillet til eksamen på normale vilkår eller direkte bortvisning i meget grove tilfælde.

Afskrift og plagiat

Udbredelsen af brugen af internettet har desværre medført, at mange bliver fristet til at downloade andres materialer og bruge det direkte i deres egne skriftlige opgaver, hvilket er bedrageri. Skolen vil naturligvis IKKE tillade afskrift eller plagiat og ser meget alvorligt på de tilfælde, hvor det forekommer. Internettet er godt til informationssøgning og inspiration, men hvis der bruges materialer, skal kilden altid tydeligt angives.

Karakterskala

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.