Vedtægt for:

EUC Lillebælt SENIORKLUB


§1.0

Foreningens navn er: EUC Lillebælt Seniorklub.

Foreningens hjemsted er: EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia.

 

§ 2.0

Som medlemmer optages efterlønsmodtagere/pensionister, der inden deres overgang til efterløn eller

pensionering er ansat ved EUC Lillebælt. Endvidere kan ansatte optages fra de er fyldt 60 år.

 

§ 2.1

Tilmelding sker til formanden.

Inden medlemskab vil pensionister, efterlønsmodtagere og ansatte modtage et intro-brev og skal henvende sig personligt om tilmelding.

Et Seniorklubmedlem, der ophører sit ansættelsesforhold ved EUC Lillebælt, bevarer retten til medlemskabet.

Udmeldelse sker til formanden.

 

§ 3.0

Seniorklubben har til formål gennem forskellige aktiviteter at fastholde tilknytningen til EUC Lillebælt.

Der tilstræbes afholdelse af møder, kurser og andre aktiviteter fordelt over året.

Pårørende kan efter bestyrelsens skøn deltage i visse aktiviteter.

Seniorklubben vil samarbejde med EUC Lillebælt's Personaleforening og andre seniorklubber for efter aftale at kunne deltage i nogle af hinandens aktiviteter.

 

§ 4.0

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af alle fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen. Stemmeberettigede er alle, som ikke er i restance.

 

Formanden skal være efterlønsmodtager eller pensionist.

Minimum et bestyrelsesmedlem skal være ansat ved EUC Lillebælt.

Minimum et bestyrelsesmedlem skal enten være efterlønsmodtagere eller pensionister.

Generalforsamlingen vælger en bilagskonsulent blandt medlemmerne.

 

Valgperioden for formanden er 2 år. For øvrige bestyrelsesmedlemmer og bilagskonsulenten er valgperioden 1 år.

Der tilstræbes afholdt bestyrelsesmøder 1 gang i kvartalet.

 

§ 4.1

Ordinær generalforsamling tilstræbes afholdt inden 31. marts på EUC Lillebælt's adresse.

Regnskabsåret løber fra en 1. januar til samme års 31. december.

 

§ 4.2

Generalforsamlingen fastsætter et medlemskontingent.

Kontingentet betales forud og forfalder på dagen for generalforsamlingens afholdelse.

Ved udmeldelse har intet medlem krav på tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

 

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag herunder aktivitetsplan
  5. Kontingentfastlæggelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  7. Nyt fra EUC Lillebælt
  8. Eventuelt

 

§ 4.3

Generalforsamlingen varsles skriftligt senest 30 dage før dens afholdelse.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 4.4

Til vedtagelse og ændring af vedtægten kræves 2/3 af fremmødte medlemmer.

 

§ 5.0

Ved opløsning af EUC Lillebælt Seniorklub kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Klubbens eventuelle formue tilfalder EUC Lillebælt's Personaleforening.

 

Vedtægten godkendt af stiftende generalforsamling den 25. oktober 2005. Navneændring godkendt af generalforsamlingen den 15. marts 2007. Ændring af § 4.0 godkendt af generalforsamlingen den 6. marts 2008. Ændringer af §§ 2.0 & 2.1 godkendt af generalforsamlingen den 10. marts 2009. Ændring af § 4.0 godkendt af generalforsamlingen den 9. marts 2010. Ændring af § 4.0 godkendt af generalforsamlingen den 8. marts 2012.

 

6. udgave, marts 2012