EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Oversigt

Overordnede mål

 • Vi vil være omdrejningspunkt i visionen om bedre og mere fleksible uddannelser.
 • Vi vil være synlig i skolens interesseområde.
 • Vi vil arbejde med at optimere og målrette vore uddannelses- og kursustilbud, så de indholds- og kvalitetsmæssigt lever op til brugernes behov, krav og forventninger.
 • Vi vil tilbyde erhvervsrettede og individuelt tilpassede uddannelser med høj kvalitet på et lønsomt grundlag.
 • Vi vil fremstå som en dynamisk og omstillingsparat uddannelsesinstitution, der har generelle eller projektorienterede samarbejdsrelationer til såvel lokale, regionale som landsdækkende virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.
 • Vi vil arbejde med kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.
 • Vi vil arbejde med strukturelle ændringer, som kan danne forudsætning for udvikling af bredere og nye uddannelseskompetencer hos brugerne.
 • Vi vil arbejde for at skabe bedre rammer for skolens service- og kvalitetsudvikling.

Vision for fremtiden

 • Vi ønsker at gøre EUC Lillebælt til landsdelens foretrukne uddannelsesinstitution, hvor undervisningskvalitet, service og miljø er væsentlige parametre.
 • Skolen skal være en uddannelsesinstitution, hvor undervisning, kvalitet, service og miljø gør, at elever og ansatte føler et tilhørsforhold til skolen og anbefaler den til andre.
 • Skolen skal være kendetegnet ved åbenhed og troværdighed, og være en skole med et højt informationsniveau.
 • Skolen skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne.
 • Vi skal uddanne elever/kursister, så de modsvarer samfundets krav. Vi ønsker at opbygge og skabe rammer og muligheder for livslang læring gennem teori og praksis.
 • Skolens medarbejdere skal være opdaterede med den nyeste relevante viden således, at skolen kan tilbyde en så kompetent undervisning som muligt, der svarer til virksomhedernes, de unges og samfundets krav og forventninger.
 • Skolen skal fremstå som én skole, der fungerer som en dynamisk og organisatorisk enhed. Skolen skal opbygge det størst mulige uddannelsesmæssige beredskab på tværs af uddannelser og fag.

Kerneværdier

”Skolens brugere er alt” – og det indebærer både elever, kursister, private og offentlige virksomheder. Derfor placerer vi dem i centrum og tager udgangspunkt i deres behov og ønsker. Enhver kunde skal opleve en ekstra værdi ved at vælge skolen som samarbejdspartner.

Medarbejdere

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. De skaber resultaterne, og derfor vil vi satse på dygtige medarbejdere på alle niveauer på skolen. Vi vil løbende stimulere medarbejdernes kompetenceudvikling.

Undervisningskvalitet

Vi har fokus på, at der skal være høj kvalitet i undervisningen. Det er de undervisningsmæssige resultater, der tæller. Skolen følger udviklingen i samfundet og forsøger at leve op til det ved at anvende de nyeste og mest relevante undervisningsmetoder og midler.

Arbejdsglæde

Glade mennesker skaber bedre resultater. Derfor lægger vi vægt på at være en positiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi vil styrke den enkeltes selvværd og begejstring ved at påskønne den gode indsats.

Initiativ

Det selvstændige initiativ er ikke alene enhver medarbejders ret, men en nødvendig forudsætning for, at vi til enhver tid fremstår og fungerer som en handlekraftig skole.

Ansvarsfølelse

Skolens succes bygger på gensidig respekt og en høj grad af ansvarsfølelse for helheden. Hver enkelt medarbejder, elev og kursist skal opleve, at han eller hun er en vigtig brik i det samlede resultat.

Prioritering

Vi må i enhver situation vælge til eller fra - og leve op til vores valg. Prioritering af ressourcer må aldrig være en undskyldning for ikke at overholde aftaler eller forpligtigelser.

Udvikling

Vi befinder os i en udviklingsproces i en konstant foranderlig verden. Alle medarbejdere bør medvirke aktivt og kreativt til at fortsætte udviklingen.

Omverden

Vi vil altid handle på en anstændig og etisk forsvarlig måde - også i forhold til vores omverden. Vi vil i det hele taget være tro mod skolens kerneværdier.

 

Etiske regler

Skolen vil beskytte den enkeltes integritet.

 • Med den enkelte menes alle personer, der er i berøring med skolens organisation. Det vil sige ansatte, ledelse, kursister, elever, samarbejdspartnere mm.
 • Med integritet menes respekt for den enkeltes værdighed, og at hver enkelt har en personlig sfære, der er ukrænkelig.
 • Med beskyttelse menes, at organisationen er bevidst om de konflikter, der kan opstå, og sørger for, at overskridelse af den personlige integritet behandles seriøst, og at der træffes nødvendige foranstaltninger for at krænkende episoder undgås, og at nye opstår.
 • Da etiske regler er overordnede og skolen er bevidst om, at den har et bredt virkefelt, kan og skal der derfor ikke gives detaljerede regler for f.eks. omgangsform og tone. Sprogbrug og opførsel kan variere fra gruppe til gruppe.
 • Men alle, der er tilknyttet skolen, bør i deres tale og opførsel undgå sårende udtryk og at hænge personer eller grupper ud. Rygter bør ikke viderebringes.

Skolens undervisningsmiljø

Skolen gennemfører løbende en vurdering af skolens undervisningsmiljø på de elementer i undervisningsmiljøet, der påvirker indlæringen i positiv og/eller negativ retning. Undersøgelserne gennemføres som en integreret del af skolens evalueringssystem. Derudover gennemføres minimum hvert 3. år en større Undervisningsmiljøundersøgelse.

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) baserer sig på skriftlige spørgeskemaer, hvor både elever, studerende og deres repræsentanter i et tæt samarbejde med skolens/afdelingernes arbejdsmiljørepræsentanter deltager. UMV indgår som et integreret led i kvalitetsudviklingsarbejdet på skolen.

ETU HTX 2018
etu-htx-2018.pdf
Download

Lokalsamfundet

Skolen ønsker tætte relationer og kontakter til det omkringliggende samfund.

Skolen ønsker et tæt forpligtigende samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Trekantsområdet for derigennem at opfylde områdets nuværende og kommende uddannelsesbehov.

For at opfylde samfundets effektivitetskrav og tilpasningerne i de kommende år, er et tæt samarbejde skolerne imellem en forudsætning for at skabe økonomisk bæredygtige uddannelser og undervisningsmiljøer.

Skolens bestyrelse vil tage initiativer og aktivt deltage i debatten omkring uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske spørgsmål.

Virksomheds[-]kontakt

Skolen ønsker at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner med tætte relationer til lokale og regionale virksomheder og institutioner. Skolens politik for og realisering af den lokale virksomhedskontakt bygger på et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, det praktikpladsopsøgende arbejde og den direkte kontakt til virksomhederne.

Skolen anvender gæstelærere fra de lokale virksomheder og organisationer, lige som skolens EUD-elever og HTX-studerende har mulighed for at komme i virksomhedsforlagt undervisning.

Vi gør det lettere for virksomhederne at ansætte og uddanne lærlinge, der kommer fra EUC Lillebælt.

Virksomhederne skal opleve, at der er en person på skolen, der servicerer dem omkring uddannelsesaftaler og andre relevante uddannelsesforhold.

Virksomhederne skal opleve skolen som en aktiv sparringspartner i opgaver, der vedrører personale- og uddannelsesplanlægning.

Med den tætte virksomhedskontakt og eksterne samarbejde ønsker skolen at fastholde og udbygge netværket af virksomheder samt udvikle systematisk virksomhedskontakt.

Internationalisering

I nedenstående dokument kan du læse skolens strategiplan for internationalisering.

Strategiplan internationalisering 2020
eucl-strategiplan-internationalisering-2020.pdf
Download

Udvikling af ledelse og medarbejdere

På EUC Lillebælt lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling blandt ledelsen og medarbejdere for at sikre, at vi kan tilbyde de studerende et højt professionelt, fagligt og menneskeligt niveau.

Lederprofil og ledelseskompetencer

Ledergruppen på EUC Lillebælt gennemfører en systematisk kompetenceudvikling.

Det overordnede mål med kompetenceudviklingskonceptet er at fremme virksomheds- og ledelseskulturen på skolen.

Skolens ledelse evalueres hvert 2. år af samtlige medarbejdere. Resultatet er tilgængeligt på skolens Intranet.

Medarbejderprofil og kompetenceudviklingspolitik

Kompetenceudvikling af skolens medarbejdere skal ses i sammenhæng med skolens overordnede strategiske mål. Formålet med kompetenceudvikling er at sikre, at alle skolens medarbejdere har relevante kvalifikationer og kompetencer.

Kompetenceudviklingen skal understøtte udviklingen af den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer.

For at sikre den nødvendige udvikling og koordinering af kompetenceudviklingen gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). MUS omfatter drøftelse samt fastlæggelse af fælles og personlige udviklingsmål. De personlige udviklingsmål kan indeholde mål, der ligger ud over de overordnede målsætninger for skolen.

Kvalitet

Skolen gennemfører kvalitetsvurderinger og kvalitetsforbedringer af undervisningen og den service, skolen yder.

Bestyrelsens handlingsplan for øget gennemførelse

Skolens bestyrelse har udarbejdet en handlingsplan for øget gennemførelse. Handlingsplanen er en del af skolens kvalitetssystem.

Evalueringsprocedure

Alle kursister, studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert kursus/skoleforløb. Evalueringen foretages i skolens kvalitetssystem, og resultaterne fra evalueringerne offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evalueringen skal sikre, at der på baggrund af de relevante evalueringsdata sker en kvalitetsforbedring af skolens uddannelser og kurser.

Alle uddannelsesmæssige forløb evalueres af deltagere, elever eller studerende og de enkelte afdelinger, hvor undervisningsaktiviteten er gennemført. Afdelingerne vurderer løbende processen, hvor der evalueres på:

 • at undervisningen lever op til de mål, der er fastsat i reglerne og bekendtgørelserne om de enkelte uddannelser
 • at de valgte undervisningsmetoder understøtter uddannelsens formål og undervisningsfagenes mål.
 • at det relevante udstyr er til rådighed i fornødent omfang
 • at skole- og undervisningsmiljøet understøtter uddannelsernes gennemførelse

Umiddelbart efter evalueringen behandler lærerteamet evalueringsresultaterne med henblik på at foretage korrigerende handlinger i forhold til undervisningens gennemførelse.

Vedtægter

Skolens vedtægter kan downloades nedenfor.

Godkendte Vedtaegter Eucl
euc-lillebælt-vedtægter.pdf
Download

Grøn energi

På alle vores adresser har vi nu installeret solcelleanlæg. Det seneste på Teknikervej 9, er kommet til i 2022. Samlet set, dækker anlæggene ca. 10 % af vores årlige el-forbrug.

 

Sociale klausuler

Handlingsplan vedr. ansatte på sociale vilkår

På EUC Lillebælt ønsker vi at være en rummelig skole og tilstræber derfor at have mindst 3,5 % vores årsværk ansat på særlige vilkår, flexjob, skånejob mm.

Medarbejdere, som ikke længere er i stand til at bestride et job på normale vilkår, vil i videst muligt omfang blive tilbudt ansættelse under særlige vilkår så som flexjob, skånejob med løntilskud el. lign.

Vi prioriterer desuden at besætte stillinger, der egner sig til det, med medarbejdere tildelt flexjob status.

Vi er i løbende dialog med områdets jobcentre om at tage personer i virksomhedspraktik, for på den måde at hjælpe med til afklaring af deres kompetencer og ressourcer.

Der følges op på målsætningen hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.